Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG

Регламент

01 декабря 2017

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун


РЕГЛАМЕНТИ


(Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Пленумунун 2012-жылдын 18сентябрындагы №9-токтомунун, Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Пленумунун 2012-жылдын 29-декабрындагы №12-токтомунун редакцияларына ылайык)


1-Глава.


Жалпы жоболор


1.1 Бул Регламент «Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыккан.


Регламент Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун жана жергиликтүү соттордун төрагасын, төраганын орун басарларын шайлоо боюнча ички ишинин  бөлүгүн жөнгө салат жана ал Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун судьяларына, аппаратына Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттору үчүн милдеттүү болуп саналат.


(Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун 2012-жылдын 29-декабрындагы №12-токтомунун редакциясына ылайык).


1.2. Жогорку Соттун жана жергиликтүү соттордун иш кагаздарын жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Төрагасы тарабынан бекитилген Инструкцияга ылайык жүзөгө ашырылат.


1.3. Жогорку Сотто, жергиликтүү соттордо мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын  эсеби, маалыматтык сурап билүү иштери Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Төрагасы тарабынан бекитилген Эреженин негизинде жүргүзүлөт.


1.4. Жогорку Сотто жана жергиликтүү соттордо статистикалык отчёттуулук Жогорку Соттун Төрагасы бекиткен формалар боюнча жүргүзүлөт.


Статистикалык маалыматтар баштапкы эсепке негизделет, ал ар бир сот ишине, арызга жана даттанууларга эсептик-статистикалык карточкаларын жүргүзүүдөн турат жана Жогорку Соттун Төрагасы тарабынан белгиленген мөөнөттөрдө Жогорку Сотко берилет.


Статистикалык отчёттуулукту так жана аны өз убагында берүү жоопкерчилиги Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун соттук коллегияларынын төрагаларына, жергиликтүү соттордун төрагаларына, ал эми аларды иштетүү жана жалпылоо — Жогорку Соттун аппаратынын жетекчисине жүктөлөт.


1.5. Жогорку Соттун Пленумунун компетенциясындагы Жогорку Соттун, жергиликтүү соттордун иши жана уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө» Мыйзамына жана ушул Регламентке ылайык чечилет.


1.6. Сот иштери көзөмөл иретинде Жогорку Соттун соттук коллегияларынын соттук курамдары тарабынан, Кыргыз Республикасынын Конституциясында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү соттор жөнүндөгү» Мыйзамында, процесс мыйзамдарында жана ушул Регламентте белгиленген тартипте каралат.


(Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун 2012-жылдын 29-декабрындагы №12-токтомунун редакциясына ылайык).